Sociale economie

De Ploeg wil een maatschappelijke meerwaarde realiseren en streeft naar de gelijke rechten voor de doelgroep. Daarom onderschrijven we het charter van de sociale economie en respecteren we volgende basiswaarden:

 • “Creëren en behouden van werkgelegenheid.
 • De arbeidsmarktpositie voor mensen uit risicogroepen verbeteren: vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden en anderen.
 • Kansen geven aan mensen om zich via arbeid te integreren en te emanciperen.
 • Milieuvriendelijke productieprocessen en producten; integrale milieuzorg.
 • Hergebruik van goederen en grondstoffen.
 • Duurzame ontwikkeling.
 • Bewerkstelligen van meer eerlijke economische en sociale verhoudingen tussen het Noorden en het Zuiden.
 • Ontwikkelen van diensten of producten die een wijk, een sociale categorie of een doelgroep ten goede komen.
 • In dialoog treden met de lokale gemeenschap en de organisaties en ngo’s actief op het werkterrein, door netwerkvorming en samenwerking.
 • Streven naar een democratische besluitvorming; alle betrokkenen kansen geven op inspraak in het beleid en beheer, en daartoe financiële en beleidsinformatie verspreiden en overlegstructuren opzetten die de verschillen in kennis en macht verkleinen.
 • Maximale transparantie nastreven, onder meer inzake algemeen beleid, financiën en relaties.
 • Aandacht voor de kwaliteit van de externe relaties met leveranciers, klanten, verbruikers, onderaannemers.
 • Aandacht voor de interne relaties: non-discriminatie, verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, kansen voor persoonlijke ontwikkeling en vorming, beperken van de verschillen inzake arbeidsvoorwaarden en lonen, kennis en macht.”

(BRON: VOSEC te raadplegen via http://www.socialeeconomie.be/definitie)

De Ploeg wil zelf een voorbeeld zijn en andere organisaties helpen bij het nastreven van deze waarden. Dit doen we allereerst door democratie en sociale dialoog een duidelijke plaats te geven binnen de eigen organisatie. Tegelijkertijd bieden we ook kansen aan personen met een beperking en andere kansengroepen in de eigen onderneming. Op die manier bewijzen we dat iedere werknemer met een arbeidsbeperking mits de juiste omkadering zijn competenties kan inzetten.

De Ploeg vzw zet zich in voor de emancipatie van kansengroepen dwz hun fundamentele rechten. Als organisatie onderschrijven we het mensenrechtenverdrag en het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). We helpen bij het realiseren van art 27 van dit verdrag.

De basiswaarden omvatten ook het werken aan duurzaamheid of een milieuvriendelijke toekomst. Aan de hand van nieuwe technieken (bijv. elektrische wagens, windmolens, etc) ontstaan namelijk ook nieuwe mogelijkheden voor kansengroepen. Het vergt bijvoorbeeld nieuwe jobs en opleidingen aangezien het aanpakken van de milieuproblemen nieuwe kennis en vaardigheden van de toekomstige werknemers veronderstellen. De Ploeg wil in de toekomst hieraan mee werken vanuit haar opdracht en visie.