FAQ’s

1. Wie kan beroep doen op De Ploeg?

Een aantal voorbeelden:

 • Een werkzoekende met een niet verbale leerstoornis (NLD)
 • Een werkende met een functiebeperking (bijv. een langdurige ziekte)
 • Een persoon na revalidatie van een verkeersongeval
 • Een jongere met autisme
 • Een oudere werknemer met rugproblemen
 • Een ex-gedetineerde met een arbeidshandicap
 • Een jongere uit een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO)
 • Een laaggeschoolde allochtone vrouw die werkervaring

Bij twijfel, neem even contact op.

2. Hoe kan ik me aanmelden?
Om aan de slag te gaan bij De Ploeg moet je een trajectbegeleider hebben van VDAB of GTB (gespecialiseerde trajectbepaling- en begeleiding) beiden gehuisvest in de lokale werkwinkel. Je kan altijd vrijblijvend deelnemen aan een infosessie of een afspraak maken voor een gesprek met een jobcoach van het antennepunt uit jouw regio.

3. Wat is een arbeidshandicap?
Een arbeidshandicap is een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. Deze mensen kunnen recht hebben op één of meerdere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

4. Wanneer is er een indicatie van een arbeidshandicap?

Wanneer er enkel een vermoeden bestaat, zal GTB of VDAB nagaan of er een indicatie bestaat (eventueel via verder onderzoek). Het gaat om één van volgende indicaties:

 • erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of zijn rechtsvoorgangers
 • ex-BuSO leerling en hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs
 • in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming
 • in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt
 • recht geven op bijkomende kinderbijslag of als ouder met een handicap recht hebben op verhoogde kinderbijslag
 • een invaliditeitsuitkering ontvangen
 • een attest voorleggen van een door VDAB erkende dienst of arts
5. Hoe lang duurt de begeleiding?

De begeleidingsduur is voor iedereen verschillend. Het wordt samen met je jobcoach afgesproken. Er kan gebruik gemaakt worden van stages met een maximum van 800 uren, al dan niet aangevuld met een GIBO of Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding op de werkvloer.

6. Ik sta op ziekte/invaliditeit, kan ik beroep doen op een GOB?
Dit kan mits het akkoord van uw adviserende geneesheer.

7. Waar haalt De Ploeg z’n vacatures?
De jobcoaches hebben een uitgebreid netwerk van bedrijven en contacten (Jobkanaal, Resoc, …). De jobcoach gebruikt de gangbare sollicitatiekanalen zoals de vacatures van de VDAB of de jobkrant. Samen met je begeleider zoek je naar een geschikte vacature. Vaak wordt er via een stage verder afgesproken in functie van de tewerkstelling. De begeleider gaat mee naar de werkplek en bemiddelt indien nodig.